ต้นมิลวีดที่ซื้อจากร้านค้าสามารถให้หนอนผีเสื้อพระมหากษัตริย์สัมผัสกับสารกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายได้

พืช Milkweed ที่ซื้อจากสถานรับเลี้ยงเด็กค้าปลีกทั่วสหรัฐอเมริกาถูกปนเปื้อนด้วยยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อหนอนผีเสื้อของพระมหากษัตริย์ที่พึ่งพา Milkweed การศึกษาที่นำโดยนักวิจัยจาก University of Nevada เมือง Reno พบว่า ตัวอย่างพืชทุกต้นมีการปนเปื้อน แม้แต่พืชที่ระบุว่าเป็นมิตรกับสัตว์ป่า นักวิจัยได้รวบรวมตัวอย่างใบมิลค์วีด 235 ตัวอย่างจากสถานรับเลี้ยงเด็กค้าปลีกใน 15 รัฐ และทดสอบพวกมันเพื่อหายาฆ่าแมลง พบสารกำจัดศัตรูพืชที่แตกต่างกันทั้งหมด 61...